Phạm Hồng Công

PHẠM HỒNG CÔNG

phcong@cic.vast.vn (congph54@gmail.com) erektilemed.de

1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 

 • 2006-2009: Học sinh trường Trung học Phổ thông Quang Hà (Bình Xuyên-Vĩnh Phúc).
 • 2009-2014: Sinh viên Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2014-đến nay: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Cơ học vật liệu FGM của vỏ và tấm
 • Cơ học ứng dụng
 • Cơ học tính toán

3. NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh

4. HỌC BỔNG ĐÃ NHẬN

 1. Học bổng Mitsubishi năm 2012, 2013
 2. Bổng toàn Odon Vallet năm 2012, 2015

5. GIẢI THƯỞNG, BẰNG KHEN, GIẤY KHEN

 1. Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012, 2013.
 2. Giải nhất giải thưởng SV nghiên cứu KH ĐHQGHN năm 2012.
 3. Bằng khen Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012, 2014

6. HIỆP HỘI/TỔ CHỨC ĐANG THAM GIA

Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

7. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

 logo 1.      Đề tài của Đại học Quốc gia Hà Nội: “Nonlinear analysis on stability and dynamics of functionally graded shells with special shapes” (2014-2016).
 15939 2.      Đề tài cơ học của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam – NAFOSTED: “Nonlinear dynamic and static stability analysis of double curved shallow FGM shells on elastic foundations”, Code 107.02–2013.06 (2013-2015).

8. CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

8.1. Bài báo ISI

 1. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong (2016). Nonlinear thermo-mechanical dynamic analysis and vibration of higher order shear deformable piezoelectric functionally graded material sandwich plates resting on elastic foundations.  Journal of Sandwich Structures and Materials Accepted for publication (SAGE, SCIE).
 2. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong, Vu Dinh Quang (2015). Thermal stability of eccentrically stiffened FGM plate on elastic foundation based on Reddy’s third-order shear deformation plate theory. J. Thermal Streses Accepted for publication (Taylor & Francis, SCI, IF=1.169).
 3. Pham Hong Cong, Pham Thi Ngoc An, Nguyen Dinh Duc (2015). Nonlinear stability of shear deformable eccentrically stiffened functionally graded plates on elastic foundations with temperature-dependent properties. J. Science and Engineering of Composite Materials (De Gruyter, SCIE, IF=0.593). Accepted for publication.
 4. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong, Ngo Duc Tuan, Phuong Tran, Vu Minh Anh, Vu Dinh Quang (2015). Nonlinear vibration and dynamic response of imperfect eccentrically stiffened shear deformable sandwich plate with functionally graded material in thermal environment. Journal of Sandwich Structures and Materials (Springer, SCIE, IF=1.235)), doi:10.1177/1099636215602142
 5. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong, Vu Minh Anh, Vu Dinh Quang, Phuong Tran, Ngo Duc Tuan, Nguyen Hoa Thinh (2015).Mechanical and thermal stability of eccentrically stiffened functionally graded conical shell panels resting on elastic foundations and in thermal environment. J. Composite Structures, Vol.132, pp.597-609 (Elsevier, SCIE, IF=3.12).
 6. Vu Thi Thuy Anh, Pham Hong Cong, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc (2015). On the linear stability of eccentrically stiffened functionally graded annular spherical shell on elastic foundations. Accepted for publication. J. of Advanced Composite Materials (Taylor & Francis, SCIE, IF=0.929).
 7. Nguyen Dinh Duc, Dao Huy Bich, Pham Hong Cong (2015). Nonlinear thermal dynamic response of shear deformable FGM plates on elastic foundations. J. Thermal Stresses. Accepted for publication (Taylor & Francis, SCI, IF=1.169).
 8. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong (2015). Nonlinear dynamic response of imperfect symmetric thin S-FGM plate with metal- ceramic-metal layers on elastic foundation. Journal of Vibration and Control, Vol. 21(4), pp.637-646 (SAGE, SCIE, IF=4.355).
 9. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong (2015). Nonlinear thermal stability of eccentrically stiffened functionally graded truncated conical shells surrounded on elastic foundations. European Journal of Mechanics – A/Solids, Vol.50, pp.120-131 (Elsevier, SCI, IF=1.904).
 10. Nguyen Dinh Duc, Vu Thi Thuy Anh, Pham Hong Cong (2014). Nonlinear axisymmetric response of FGM shallow spherical shells on elastic foundations under uniform external pressure and temperature. J. European Journal of Mechanics – A/Solids, Vol.45, pp.80-89 (Elsevier, SCI, IF=1.904).
 11. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong (2014). Nonlinear postbuckling of an eccentrically stiffened thin FGM plate resting on elastic foundation in thermal environments. J. Thin Walled Structures, Vol.75, pp.103-112 (Elsevier, SCIE, IF=1.749).
 12. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong (2013). Nonlinear postbuckling of symmetric S-FGM plates resting on elastic foundations using higher order shear deformation plate theory in thermal environments. J. Composite Structures, Vol 100, pp 566-574 (Elsevier, SCIE, IF=3.12).

8.1 Bài báo trên các tạp Quốc tế khác

 1. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong (2015). Nonlinear vibration of thick FGM plates on elastic foundation subjected to thermal and mechanical loads using the first order shear deformation plate theory. Cogent Engineering, 2: 1045222, pp.1-17; http://dx.doi.org/10.1080/23311916.2015.1045222, (Taylor & Francis, Scopus Journal).

8.2. Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

 1. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong (2012). Nonlinear dynamic response of S-FGM plate. Proceeding of The Second International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA2012), Hanoi, August- 2012, pp.271-278.
 2. Vu Thi Thuy Anh, Pham Hong Cong, Nguyen Dinh Duc (2013). Nonlinear stability of axisymmetric spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers (S-FGM) and temperature-dependent properties on elastic foundation. Proceedings of XI National Conference on Mechanics of Deformed Solid, Ho Chi Minh City, Nov. 2013.
 3. Pham Hong Cong, Nguyen Dinh Duc (2013). Nonlinear analysis of symmetrical S-FGM plate with ceramic-metal-ceramic layers on elastic foundation using first order shear deformation plate theory and displacement functions. Proceedings of XI National Conference on Mechanics of Deformed Solid, Ho Chi Minh City, Nov. 2013.
 4. Hong Nguyen, Thang Pham, Trinh Bui, Long Dang and Cong Pham, Duc Nguyen (2013). The temperature sensitivity of a critical electric field induced magnetic easy-axis reorientation in FM/FE layered heterostructures. Proceedings of International Symposium on Frontiers of Materials Science (ISFMS), Ha Noi, Nov. 2013.
 5. Pham Hong Cong, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc (2014), Nonlinear analysis on flutter of Sigmoid-functionally graded material plates with ceramic-metal-ceramic layers on elastic foundation. Proceedings of National Symposium on Vibration and Control of Structures under Wind Actions. Hanoi University of Science and Technology. Ha Noi, February 24-25, 2014, ISSN: 978-604-911-943-9, pp.133-147.
 6. Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong, Song Jung Il (2014), Nonlinear vibration of thick Sigmoid-FGM plates on elastic foundation subjected to thermal load using the third order shear deformation theory. Proceeding of The Third International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 2014), Hanoi, October- 2014, ISBN: 978-604-913-367-1, pp.409-418.

8.3. Bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước

 1. Nguyen Thi Minh Hong, Pham Duc Thang, Dang Dinh Long, Pham Thai Ha, Nguyen Ngoc Trung, Pham Hong Cong, Nguyen Dinh Duc(2014). The Temperature-sensitivity of a Critical Electric Field Induced Magnetic Easy-axis Reorientation Ferromagnetic/ferroelectric Layered Heterostructures. J. Communication in Physis, Vol. 24, N3S1, pp.71-79. DOI:10.15625/0868-3166/24/3S1/5222.
 2. Pham Hong Cong, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc (2015), Nonlinear analysis on flutter of FGM plates using Ilyushin supersonic aerodynamic theory. Journal of Science, Mathematics- Physics, Vietnam National University, Hanoi, Vol.31, N1, pp.22-35.
 3. Pham Hong Cong (2011), Efects of elastic foundation and the poisson’s ratio on the nonlinear buckling and postbuckling behaviors of imperfect FGM plates subjected to mechanical loads. VNU journal of science, Mathermatics – Physics 27(2011), pp. 226-240.

 

Posted in Thành viên and tagged , , , .